اهمیت سفید اتلاف حرارت لامپ LED حل مشکل

اهمیت سفید LED لامپ مشکل اتلاف حرارت

1. تاثیر حرارت بر LED روشنایی بالا

گرما در تراشه با ابعاد متمرکز، تراشه دما افزایش می یابد، توزیع غیر یکنواخت تنش حرارتی ایجاد می شود، بازده تراشه کاهش یافته است و کارایی lasing فسفر کاهش یافته است. هنگامی که دما بیش از مقدار معینی، میزان شکست دستگاه نمایی افزایش می دهد. آمار که برای هر 2 C افزایش جزء، قابلیت اطمینان یابد از 10% نشان می دهد. وقتی چند Led پر مرتب به شکل سیستم نور سفید، مشکل اتلاف حرارت شدید است. حل مسائل مدیریت حرارتی پیش نیاز برای برنامه های کاربردی LED روشنایی بالا تبدیل شده است.

2 اندازه تراشه و رابطه گرما

مستقیم ترین راه برای افزایش روشنایی چراغ برق قدرت ورودی را افزایش دهد و به منظور جلوگیری از اشباع لایه فعال، اندازه محل اتصال p-n باید بر این اساس افزایش یافته؛ قدرت ورودی به افزایش ناچار می شود دمای محل اتصال به افزایش و راندمان کوانتومی را کاهش می دهد. قدرت تک لوله بستگی به دستگاه به منظور بهبود توانایی برای گرم کردن از محل اتصال pn حفظ مواد تراشه موجود و ساختار و فرایند بسته بندی و چگالی جریان تراشه و همان شرایط اتلاف حرارت، افزایش اندازه تراشه، درجه حرارت همچنان افزایش خواهد یافت.